ติดต่อเรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ธนนพคุณ

หัวหน้าโครงการอนุรักษ์สวนสมุนไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทร. 086-9286667
Email: kanjana.tha@psru.ac.th

อาจารย์ ดร.พิมรินทร์ คีรินทร์

กรรมการโครงการอนุรักษ์สวนสมุนไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทร. -
Email: -

คุณวีระ นาคผู้

กรรมการโครงการอนุรักษ์สวนสมุนไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทร. 087-3074849
Email: weera.n@psru.ac.th

คุณวันเพ็ญ ตรงต่อกิจ

กรรมการและเลขานุการโครงการอนุรักษ์สวนสมุนไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทร. 082-4088216
Email: wonphen2@hotmail.com